Yousign & de AVG

Als betrouwbare derde partij is de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die we verzamelen altijd onze eerste zorg geweest. Yousign heeft er daarom voor gezorgd dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming over het hele spectrum van zijn activiteiten wordt nageleefd en garandeert u de vertrouwelijkheid van de documenten en informatie die worden verwerkt en gehost op onze servers en op die van onze onderaannemers.

Onze belangrijkste principes

  • Yousign verkoopt uw gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden.
  • Wij verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten.
  • Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen en vervolgens verwijderen of anonimiseren wij ze.
  • Alle gegevens zijn versleuteld.

Over welke gegevens hebben we het?

Yousign verzamelt, verwerkt en bewaart vertrouwelijke gegevens van haar klanten en derde partijen, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres. Deze verwerking wordt uitgevoerd in het kader van het servicecontract voor elektronische handtekeningen dat Yousign aan zijn klanten bindt. Yousign bewaart deze gegevens voor de duur van het contract.

De gegevens in het bewijsdossier - dat tijdens elke ondertekeningsprocedure wordt samengesteld - worden door de externe archiefhouder gedurende 10 jaar vanaf de datum van oprichting bewaard, zonder dat het verstrijken of de beëindiging van het contract deze bewaartermijn in twijfel kan trekken.

De gegevens die door Yousign worden verzameld, verwerkt en opgeslagen, staan beschreven in het privacybeleid van Yousign.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Wanneer onze klanten gebruikmaken van onze diensten, verzamelen en verwerken we bepaalde gegevens namens hen. Onze klanten zijn daarom verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in overeenstemming met artikel 4 van de AVG. Yousign als dienstverlener treedt dan op als onderaannemer. Als zodanig zijn we toegewijd aan het helpen van onze klanten bij hun inspanningen om hun behandelingen in overeenstemming te brengen met de voorschriften.

Hoe beschermt Yousign uw gegevens?

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en bescherming van uw gegevens te waarborgen. Wij kunnen ze u op verzoek ter beschikking stellen.

Voor meer details, zie onze veiligheid pagina.

Wat zijn onze verplichtingen?

Yousign heeft een reeks maatregelen genomen om de naleving van de AVG te waarborgen.

  • We hebben een multidisciplinair team dat bestaat uit ervaren leden van de juridische, technische en kwaliteitsteams, die ervoor zorgen dat Yousign zich aan de regels houdt.
  • We leiden onze medewerkers op en maken ze bewust van cybersecurity en gegevensbescherming.
  • Wij passen het principe van "privacy by design" toe bij de ontwikkeling van nieuwe diensten of de verbetering van onze bestaande diensten.
  • Wij garanderen de uitoefening van uw rechten in overeenstemming met de wet.
  • Wij garanderen de traceerbaarheid en de controle van onze verwerkingsactiviteiten door het bijhouden van een behandelingsregister.
  • We hebben een notificatieprocedure voor inbreuken op persoonsgegevens.

Maakt Yousign gebruik van onderaannemers?

Ja. Wij houden een uitputtende lijst bij van al onze onderaannemers en hebben ervoor gezorgd dat alle personen die persoonsgegevens mogen verwerken, zich ertoe verbinden de bestaande wettelijke kaders na te leven. Wij kunnen u deze lijst op verzoek verstrekken.

Gebruikt Yousign cookies?

Ja. Zoals de meeste sites zetten we cookies in om het gebruik van onze site te vergemakkelijken, om de prestaties en de veiligheid te verbeteren, om met u te communiceren, om uw bezoek te analyseren en om uw behoeften beter te begrijpen om u te kunnen begeleiden. We hebben ervoor gezorgd dat de cookies die we gebruiken de privacyvoorschriften naleven.

Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen, verwijderen of een klacht indienen?

U bent een Yousign-klant

Vanuit uw klantenzone heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens aan te passen en bij te werken. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Hulpcentrum.

U kunt ook uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens uitoefenen, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Hiervoor kunt u uw aanvraag per eenvoudige e-mail naar het volgende adres sturen: dpo@yousign.com.

Als u vindt dat wij uw rechten niet in acht nemen, kunt u de zaak voorleggen aan de toezichthouder van het land waar u verblijft. Als u in Nederlend woont, moet u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

U bent een externe ondertekenaar (geen Yousign-klant)

Yousign is bevoegd om namens zijn klanten persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de diensten te verlenen waarop de klant zich heeft geabonneerd.

In dit geval treedt Yousign op als onderaannemer van deze gegevens; wij zijn dus niet bevoegd om uw verzoeken om toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van de gegevens te beheren. U moet dus rechtstreeks contact opnemen met de organisatie die gebruikmaakt van de diensten van Yousign in het kader van uw elektronische handtekening.

Uiteraard is Yousign vastbesloten om met haar klanten samen te werken om de ingediende verzoeken te beantwoorden.