Algemene voorwaarden

Inwerkingtreding op 15 januari 2019

Doelstelling

De vennootschap Yousign (hierna te noemen: Yousign) is een verlener van vertrouwde elektronische handtekeningen, elektronische tijdstempels, elektronische zegels en elektronische archiefdiensten, alsmede van ondersteuning en advies bij het gebruik van deze diensten.

Deze algemene voorwaarden gelden zonder voorbehoud en zonder beperkingen voor alle orders voor de Diensten van Yousign. Hierin staan de voorwaarden voor de verlening van de Diensten aan de klant die zich daarop abonneert overeenkomstig de voorwaarden in het artikel Een Abonnement op de Diensten en acceptatie van de algemene voorwaarden (hierna te noemen: de Klant).

Als de Klant een offerte in overeenstemming met de voorwaarden in het artikel Offerteverzoek (hierna te noemen: de Offerte) heeft geaccepteerd, vormen deze Offerte en deze algemene voorwaarden een ondeelbaar contractueel geheel. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de bepalingen van de Offerte(s) boven deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen verschillende Offertes prevaleert het recentste document boven de oudere documenten.

Deze algemene voorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door Yousign zijn geaccepteerd.

Belangrijkste definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de hiernavolgende betekenis wanneer ze met een hoofdletter beginnen:

API

De aan de Klant ter beschikking gestelde API die geïntegreerd is in zijn IT-systeem, waarvoor de documentatie in verband met de functionele en technische kenmerken ervan bereikt kan worden via het volgende webadres: https://dev.yousign.com.

Applicatie

De door Yousign gepubliceerde online Applicatie die bereikbaar is op de Website in Saas-modus (Software as a Service), waarvoor de documentatie in verband met de functionele en technische kenmerken ervan bereikt kan worden via het volgende webadres: https://help.yousign.com.

Klantaccount

Het op de Website voor de Klant geopende account zodat hij de Diensten kan gebruiken.

Gebruikersaccounts

De voor elke Gebruiker op de Website geopende accounts die afhankelijk zijn van het Klantaccount. Elk Gebruikersaccount wordt uitgegeven op naambasis en is alleen voor de bestemde Gebruiker.

Klantdocumenten

De documenten van de Klant die horen bij de Diensten elektronische handtekening, elektronisch archiveren en serverzegelhandtekeningen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.

Bewijsbestand

De bestanden met alle gegevens en informatie in verband met het gebruik van de Diensten elektronische handtekening en serverzegelhandtekening door de Klant of een Gebruiker.

Klantzone

De voor de Klant bestemde interface die de Klant en de Gebruikers kunnen bereiken via het Klantaccount en de Gebruikersaccounts, zodat ze hun gebruik van de Diensten kunnen beheren.

Vertrouwelijke Informatie

Alle informatie en/of gegevens in welke vorm en van welke aard dan ook, zoals alle schriftelijke of afgedrukte documenten, alle computerbestanden, monsters, modellen en/of kennis, ongeacht of deze al dan niet beschermd kunnen worden middels intellectuele eigendomsrechten, naast alle schriftelijke of mondelinge informatie waaronder die van zakelijke, financiële, administratieve, juridische of technische aard, die tot een Partij behoort of daaraan gerelateerd is en tot welke de andere Partij toegang heeft tijdens de verlening van de Diensten, waarvoor de Partij die deze informatie verstrekt, ondubbelzinnig de vertrouwelijke aard ervan heeft vermeld of, in het geval van mondelinge of visuele mededeling of mededeling via een schriftelijk middel, mondeling de vertrouwelijke aard ervan heeft vermeld ten tijde van de mededeling. Het begrip Vertrouwelijke Informatie omvat onder meer de Klantdocumenten en meer in het algemeen welke door de Klant aan Yousign verstrekte gegevens, informatie of documenten dan ook ten behoeve van deze overeenkomst.

Certificeringsbeleid

Het door Yousign geïmplementeerde beleid voor de verlening van de Diensten in overeenstemming met de normen waarvoor het is gecertificeerd en de technische documentatie waarvoor toegang kan worden verkregen op de Website bij de rubriek Certificeringen.

Diensten

Alle door Yousign geboden diensten in het artikel Omschrijving van de Diensten

Derdenondertekenaars

De natuurlijke personen die de Klantdocumenten dienen te ondertekenen door middel van de Dienst elektronische handtekening en die geen Gebruikers zijn die de Diensten gebruiken.

Website

De door Yousign beheerde website https://yousign.com.

Derdenarchiveerder

De verlener van archiefdiensten waaraan Yousing de uitvoering van de Dienst elektronisch archiveren heeft uitbesteed. De identiteit van de Derdenarchiveerder wordt door Yousign aan de Klant verstrekt via een geschikt schriftelijk middel tijdens de verlening van de Dienst elektronisch archiveren.

Gebruikers

Door de Klant geselecteerde personeels- en stafleden van de Klant voor het gebruik van de Diensten in deze overeenkomst.

Website en Diensten voor professionals

De Website en Diensten zijn ontwikkeld en bestemd voor professioneel gebruik. Daarom zijn deze uitsluitend gericht op professionals bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Een Abonnement op de Diensten en acceptatie van de algemene voorwaarden

Een Abonnement via de Website

De Diensten worden verleend in de vorm van een abonnement (hierna te noemen: het Abonnement) op grond van een van de volgende opties:

 • Het Applicatiepakket
  De Klant neemt een Abonnement op de via de Website toegankelijke applicatie (hierna te noemen: de Applicatie) voor alle Gebruikers die hij eerder hiervoor geselecteerd heeft.
 • Het API-pakket
  Yousign kan de Klant een API (hierna te noemen: de API) verschaffen, die de Klant in zijn IT-systeem moet inbouwen. Hiervoor verstrekt Yousign de Klant een toegangslink naar de API via een geschikt schriftelijk middel, waaronder e-mail.

  De documentatie om de API te integreren kan via de Website worden bereikt. Yousign kan de Klant ook eveneens technische ondersteuning bieden in overeenstemming met de voorwaarden in het artikel Technische Ondersteuning.

Accounts openen

Bij het nemen van een Abonnement opent de Klant een Klantaccount op de Website:

 • Door het hiervoor verstrekte formulier op de Website in te vullen. Hiervoor moet de Klant de verplichte informatie verstrekken zoals aangegeven. Een onvolledige registratie zorgt ervoor dat het verzoek om het Klantaccount te openen, wordt afgewezen.
 • Of door een schriftelijk verzoek voor het openen van een Klantaccount in te dienen bij Yousign, die dan een link zendt waarmee de Klant zijn Klantaccount kan activeren en een wachtwoord kan kiezen, met welk geschikt middel dan ook waaronder e-mail.

Het openen van het Klantaccount resulteert in de toekenning van een Klantzone zodat de Klant zijn gebruik van de Diensten kan beheren op de manier en met de technische middelen die Yousign het meest geschikt acht.

Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de Klant om uit de Gebruikers een of meer administrators te selecteren, die verantwoordelijk zijn voor het beheren van de toegang van de Gebruikers tot de Diensten, het voor hen openen van Gebruikersaccounts, het toekennen van persoonlijke inloggegevens en het aan hen doen van verzoeken om hun eigen wachtwoorden te kiezen.

De Klant stemt ermee in om ervoor te zorgen dat de Gebruikers geen derden in hun plaats of namens hen toelaten tot de Gebruikersaccounts en is, bij het in gebreke blijven hiervan, volledig aansprakelijk voor dit gebruik. Hij erkent uitdrukkelijk dat welk gebruik dan ook van de Diensten met deze inloggegevens geacht wordt gedaan te zijn door de respectievelijke gebruikers zelf.

De Klant erkent uitdrukkelijk en accepteert dat uitsluitend de Gebruikers aansprakelijk zijn voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van hun inloggegevens en wachtwoorden. Hij stemt ermee in om via welk geschikt middel dan ook, waaronder e-mail, onmiddellijk contact op te nemen met Yousign als blijkt dat een Gebruikersaccount gebruikt is zonder dat de Gebruiker daarvan kennis heeft.

Offerteverzoek

De Klant kan ook direct contact opnemen met Yousign via het op de Website vermelde contactadres om zich op de Diensten te abonneren. Hiervoor dient hij Yousign de juiste informatie en documenten te geven zodat Yousign de vereisten en verwachtingen kan vaststellen.

Op grond van deze informatie en documenten verstrekt Yousign een Offerte met daarin de kenmerken van deze specifieke Diensten, de tarieven en de betaaltermijnen ervan. Tenzij anders staat vermeld, is deze Offerte tot één maand na de datum van uitgifte geldig. Deze Offerte verloopt, tenzij de Klant vóór afloop van deze termijn zijn goedkeuring heeft gegeven.

De Klant dient de Offerte binnen de bovenstaande termijn goed te keuren met welk geschikt middel dan ook, waaronder e-mail. Nadat de Klant de Offerte heeft goedgekeurd, opent hij, indien hij dit nog niet heeft gedaan, een Klantaccount op de Website in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden.

Acceptatie van de algemene voorwaarden

Bij het nemen van het Abonnement op de Website accepteert de Klant deze algemene voorwaarden door een vakje op het registratieformulier aan te vinken.

Als de Klant een order voor specifieke Diensten heeft geplaatst, vormt elke uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van een Offerte, een volledige acceptie zonder voorbehoud van deze algemene voorwaarden en is de geldende versie de versie die van kracht is op de datum van de betreffende Offerte.

Deze acceptatie kan alleen volledig en zonder voorbehoud zijn. Een acceptatie met voorbehouden wordt geacht nietig te zijn. Een Klant die niet instemt met deze algemene voorwaarden, kan geen orders plaatsen voor Diensten van Yousign.

Verzoeken voor wijzigingen bij het Abonnement en/of de Diensten

De Klant heeft de mogelijkheid om te allen tijde zijn Abonnement te veranderen, beide bij het artikel Een Abonnement via de Website vermelde pakketten te combineren of om de specifieke Diensten waarvoor bij Yousign een order is geplaatst, te wijzigen.

Verzoeken van de Klant om de Abonnementspakketten en/of de specifieke Diensten uit de Offerte te wijzigen, kunnen via een van de volgende middelen worden ingediend:

 • Over deze verzoeken kan direct onderhandeld worden tussen de Klant en Yousign. Indien de Partijen tot een overeenkomst komen, worden de wijzigingen vermeld in een aanvullende Offerte of een nieuwe Offerte, waarbij de voorwaarden daarvan prevaleren boven die van de eerdere versie. Tenzij anders staat vermeld op de nieuwe Offerte, zijn de verbintenisperioden gelijk aan die van de eerste Offerte.
 • De Klant kan ook de gegevens van zijn verzoek via de Website indienen. Wanneer deze verzoeken verwerkt zijn, is de informatie over deze wijzigingen voor de Klant beschikbaar via zijn Klantzone.

Het certificeringsbeleid van Yousign

Yousign is gecertificeerd door het Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) voor zijn hoedanigheid als dienstverlener die bevoegd is tot het uitgeven van vertrouwensdiensten zoals omschreven in de eIDAS-verordening, nummer 910/2014 van 23 juli 2014 (hierna te noemen: de eIDAS-verordening). Als zodanig is het opgenomen op de door Frankrijk voor de Europese Commissie opgestelde vertrouwenslijst.

Yousign is ook gecertificeerd om certificaten voor elektronische handtekeningen uit te geven in overeenstemming met de op de Website bij de rubriek Certificeringen vermelde normen.

Om in overeenstemming met de bovenstaande normen Diensten te leveren, heeft Yousign het Certificeringsbeleid geïmplementeerd die op de Website te raadplegen is bij de rubriek Certificeringen.

De Klant wordt uitgenodigd om de technische documentatie bij de rubriek over het Certificeringsbeleid te raadplegen, naast de goedkeuringen en certificeringen van Yousign om certificaten voor elektronische handtekeningen uit te geven.

Omschrijving van de Diensten

De dienst elektronische handtekeningen

Yousign levert de Dienst elektronische handtekeningen in overeenstemming met de volgende voorwaarden, afhankelijk van het door de Klant genomen Abonnementspakket en het gewenste handtekeningenniveau.

Kenmerken van de handtekeningen

De Dienst elektronische handtekeningen stelt een Gebruiker in staat om Klantdocumenten te onderteken en/of om deze door een of meer Derdenondertekenaars te laten ondertekenen.

Naargelang het pakket waarop de Klant zich geabonneerd heeft, wordt deze Dienst geleverd overeenkomstig de onderstaande voorwaarden:

 • Indien de Klant zich op het Applicatiepakket geabonneerd heeft, heeft elke Gebruiker de mogelijkheid om persoonlijk Klantdocumenten te ondertekenen en/of om deze door Derdenondertekenaars te laten ondertekenen.
 • Indien de Klant zich op het API-pakket geabonneerd heeft, kan de Klant een van de volgende opties kiezen:
  • een pakket kopen met een vast aantal binnen een bepaalde periode te gebruiken elektronische handtekeningen; of
  • het recht om een maximumaantal elektronische handtekeningen binnen een bepaalde periode te gebruiken, met extra toeslagen voor aanvullende elektronische handtekeningen.

Het ondertekeningsproces

Yousign biedt twee niveaus van elektronische handtekeningen: hetzij een eenvoudige elektronische handtekening, hetzij een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van de eIDAS-verordening, ofwel een handtekening waarmee een ondubbelzinnige identificatie van de auteur ervan mogelijk is en die uitsluitend onder zijn controle wordt gebruikt en waarbij welke wijzigingen dan ook aan het ondertekende document kunnen worden opgespoord.

Het proces bij het gebruik van de elektronische handtekeningen, of deze nu eenvoudig of geavanceerd zijn, staat beschreven in het Certificeringsbeleid.

In overeenstemming met de voorwaarden in het artikel Een Offerte voor specifieke Diensten verzoeken kan de Klant een verzoek doen voor het afhandelen van een of meer stappen bij dit proces zelf. In dat geval erkent de Klant uitdrukkelijk en accepteert hij dat hij als enige verantwoordelijk is voor het afhandelen van deze stappen.

Als een Klantdocument ondertekend moet worden door een of meer Derdenondertekenaars, dan is het de verantwoordelijkheid van de Klant om Yousign de contactgegevens te verstrekken, waaronder de achternaam, de voornaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de voormelde Derdenondertekenaars via welk geschikt middel dan ook.

Na ontvangst van deze informatie zendt Yousign alle Derdenondertekenaars een link via welk geschikt middel dan ook, zodat zij de Klantdocumenten op grond van het bij het Certificeringsbeleid beschreven proces kunnen ondertekenen.

Het Bewijsbestand

Na elke ondertekening van een Klantdocument wordt er een Bewijsbestand aangemaakt met alle gegevens en informatie over het gebruikte proces bij de elektronische handtekening en alle items en informatie waardoor de identificatie mogelijk wordt van de Gebruikers en de Derdenondertekenaars die de Klantdocumenten hebben ondertekend, hun hash en, indien van toepassing, het bij de geavanceerde handtekening behorende certificaat en de algemene voorwaarden voor het gebruik van de elektronische handtekeningen.

Indien het proces bij de elektronische handtekening voor een Klantdocument onderwerp wordt van een geschil, kan de Klant het Certificeringsbeleid en het in de Klantzone ter beschikking gestelde Bewijsbestand gebruiken.

Het Bewijsbestand wordt opgeslagen door de Derdenarchiveerder voor een periode van tien (10) jaar vanaf de datum dat het is opgesteld, waarbij de opslagperiode hoe dan ook ongewijzigd blijft, ongeacht de afloop of beëindiging van de bijbehorende overeenkomst en de gronden daarvoor.

De dienst elektronisch archiveren

Yousign kan de Klant een archiefzone verschaffen voor de Klantdocumenten die de Klant wil archiveren voor opslagdoeleinden voor een periode van tien (10) jaar (hierna te noemen: de Archiveringsperiode), onder omstandigheden waarin de duurzaamheid en integriteit ervan gegarandeerd wordt.

De Klant verklaart bij dezen dat hij erover geïnformeerd is en dat hij accepteert dat Yousign de Dienst elektronisch archiveren aan de Derdenarchiveerder heeft toegekend. Yousign garandeert de Klant dat de Derdenarchiveerder gecertificeerd is om een Dienst te leveren die voldoet aan de geldende normen op het gebied van elektronische archivering, waaronder de normen NF Z42-013 en NF Z42-026 of welke andere normen dan ook die in de plaats ervan kunnen treden.

Aan het einde van de Archiveringsperiode kunnen de Partijen in goed vertrouwen overleg voeren over de verlenging van de Archiveringsdienst voor een nieuwe periode van tien (10) jaar. Als de Klant de Archiveringsdienst niet wil verlengen, dan zal Yousign de gearchiveerde Klantdocumenten op verzoek van de Klant vernietigen en/of naar hem terugsturen.

De Klant kan tijdens de Abonnementsperiode via de Klantzone toegang krijgen tot de gearchiveerde Klantdocumenten.

In het geval dat het Abonnement vóór het einde van de Archiveringsperiode beëindigd is, stemt Yousign ermee in om de Derdenarchiveerder hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen en geeft het hierbij alle passende informatie over de Klant en de Gebruikers zodat de Klantdocumenten gearchiveerd kunnen worden tot het einde van de Archiveringsperiode.

De dienst elektronische tijdstempels

Yousign kan de Klant een pakket met een vast aantal elektronische tijdstempels verschaffen waardoor de Klant in staat is om een exacte datum en een exact tijdstip voor de documenten, gegevens en bestanden van zijn keuze te verschaffen (hierna te noemen: de Van een tijdstempel voorziene gegevens).

De aan de Klant verstrekte tijdstempels zijn gekwalificeerde tijdstempels in de zin van de eIDAS-verordening, dat wil zeggen elektronische tijdstempels die:

 • de datum en het tijdstip op zodanige wijze aan de Van een tijdstempel voorziene gegevens verbinden waardoor redelijkerwijs de mogelijkheid is uitgesloten dat deze, zonder dat dit opgespoord kan worden, zijn gewijzigd;
 • gebaseerd zijn op een nauwkeurige tijdsklok die verbonden is met de Gecoördineerde Universele Tijd;
 • worden ondertekend of afgestempeld door middel van een elektronische handtekening of een geavanceerde elektronische zegel of een soortgelijke methode.

Elke tijdstempel uit het pakket neemt de vorm aan van een bestand met een alfanumerieke voetafdruk (ofwel hash) die specifiek is voor elk item van de Van een tijdstempel voorziene gegevens, met de bijbehorende datum en het bijbehorende tijdstip van de tijdstempel (hierna te noemen: het Tijdstempeltoken).

De dienst serverzegelhandtekeningen

Yousign kan de Klant een pakket serverzegelhandtekeningen verschaffen.

Yousign kan twee categorieën serverzegelhandtekeningen leveren: hetzij om uitsluitend de integriteit van de Klantdocumenten te garanderen waarop de serverzegel en -handtekening zijn toegepast, hetzij om te kunnen bewijzen dat deze Klantdocumenten uitgegeven zijn door de Klant in zijn hoedanigheid als rechtspersoon.

In dit tweede geval impliceert het aanmaken van een serverzegel het verzamelen van informatie over de rechtspersoon waarvoor deze wordt uitgegeven. Het verzamelingsproces staat beschreven bij het certificeringsbeleid.

Voor de uitvoering van de Dienst serverzegelhandtekeningen zendt de Klant, via welk geschikt middel dan ook, de betreffende Klantdocumenten samen met de gegevens van de gewenste categorie serverzegelhandtekeningen naar Yousign. Yousign voert de serverzegelhandtekeningen uit op de Klantdocumenten en stelt deze beschikbaar voor de Klant via diens Klantzone.

Yousign maakt ook een Bewijsbestand aan en slaat dit op onder dezelfde voorwaarden als die bij het artikel De dienst elektronische handtekeningen.

Het proces voor het verzamelen van informatie over de drager van de elektronische zegel en het aanmaken van het Bewijsbestand staat beschreven bij het Certificeringsbeleid.

De beschikbaarheid van de Diensten

Op verzoek van de Klant kan Yousign, behalve bij overmacht, 24 uur per dag en 7 dagen per week permanente toegang tot de Diensten garanderen, naast de beschikbaarheidsniveaus en de niveaus inzake beheer en incidentoplossingen die gespecificeerd zijn in de op de Website te raadplegen service level agreement (hierna te noemen: de Beschikbaarheidsdienst).

Elke Klant die zich geabonneerd heeft op de optie Beschikbaarheidsdienst erkent uitdrukkelijk en accepteert dat de aansprakelijkheid van Yousign, gelet op de complexiteit van het internet, de ongelijke capaciteit van diverse subnetwerken, verkeerspieken van Gebruikers op bepaalde tijden en diverse knelpunten waarop Yousign geen invloed kan uitoefenen, beperkt blijft tot de werking van zijn servers, waarvan de externe grenzen gevormd worden door de connectiepunten.

Yousign kan niet aansprakelijk worden gesteld (i) voor de snelheid van zijn servers, (ii) voor het trager worden van zijn servers door externe oorzaken en (iii) voor een slechtere transmissie door gebreken aan of problemen met deze netwerken.

De Klant erkent en accepteert dat de optie Beschikbaarheidsdienst niet alle defecten of onderbrekingen dekt die veroorzaakt worden door telecommunicatieoperators of internetserviceproviders.

Technische ondersteuning

Yousign verleent technische ondersteuning bestaande uit bijstand en advies voor alle kwesties in verband met de integratie van de API en het gebruik van de Diensten.

Afhankelijk van de door de Klant gekozen optie is de technische ondersteuning bereikbaar via e-mail en/of telefoon, via de op de Website vermelde contactgegevens van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur, behalve op vrije dagen of feestdagen.

Naargelang de vastgestelde wensen stelt Yousign de reactietijd en de aard van de reactie vast en informeert het de Klant daarover.

Het hosten van de gegevens van de Klant

Yousign stemt ermee in om de Klantdocumenten en de Bewijsbestanden op grond van een inspanningsverplichting te hosten, overeenkomstig de gebruiken en best practices van de bedrijfstak, op servers in de Europese Unie en door een professionele hostingserviceprovider die zijn werkzaamheden uitvoert overeenkomstig de gebruiken en best practices van de bedrijfstak.

Yousign stemt ermee in om de Klant voldoende opslag- en verwerkingscapaciteit te verlenen voor de werking van de Diensten, overeenkomstig de gebruiken en best practices van de bedrijfstak.

Yousign stemt ermee in om alle technische middelen naargelang de geaccepteerde praktijken te gebruiken die vereist zijn voor het garanderen van de veiligheid van en toegang tot de Diensten, de Klantdocumenten en de Bewijsbestanden, ongeacht de bescherming en monitoring van de infrastructuur, het beheer van de fysieke en/of elektronische toegang tot deze infrastructuur en het gebruik van middelen voor de detectie, de preventie en het herstel van gegevens om de servers tegen kwaadaardige handelingen te beschermen.

Yousign stemt ermee in om alle benodigde voorzorgsmaatregelen te nemen ongeacht de aard van de gegevens en de risico's die voortvloeien uit de automatische verwerking van gegevens ten behoeve van de Diensten om de veiligheid van de Klantdocumenten en de Bewijsbestanden te garanderen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze vervormd of beschadigd raken of dat onbevoegde derden hiertoe toegang kunnen krijgen.

Ondersteuningsdiensten

Op verzoek van de Klant kan Yousign opleidingsdiensten en ondersteuning leveren voor het gebruik van de bovenstaande Diensten. Als onderdeel van deze ondersteuning kan Yousign ook de Klantzone op de wensen van de Klant afstemmen door diens logo eraan toe te voegen.

Voor de uitvoering van de diensten kan Yousign hetzij het aantal vereiste mandagen naargelang de door de klant vermelde vereisten toekennen, hetzij een maximumaantal mandagen verschaffen, waarvan de Klant dan, afhankelijk van de gewenste diensten, gebruik kan maken.

De voorwaarden voor de uitvoering van de diensten, waaronder de keuze voor de toekenningsmethode voor de mandagen, staan vermeld in de Offerte.

Andere Diensten

Yousign behoudt zich de mogelijkheid voor om elke andere Dienst van zijn keuze te bieden, in de vorm en met de kenmerken en technische middelen die het het meest geschikt vindt om de voormelde Diensten te leveren.

Abonnementstermijn

Het Abonnement vangt aan op de abonnementsdatum voor de periode waarvoor de Klant zich ertoe verbonden heeft (hierna te noemen: de Aanvangsperiode). Dit wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur, van datum tot datum, tenzij dit via e-mail ontbonden wordt door Yousign of de Klant, uiterlijk:

 • vijftien (15) dagen vóór het einde van de lopende periode bij een maandabonnement;
 • dertig (30) dagen vóór het einde van de lopende periode bij een abonnement van een of meer jaren.

Bij orders voor specifieke Diensten staan de begindatum en de duur van dit abonnement in de Offerte vermeld.

Financiële voorwaarden

Diensttarieven

De tarieven van de Diensten staan vermeld op de Website of, indien van toepassing, in de Offerte. Tenzij anders vermeld staan ze vermeld in euro exclusief btw.

Yousign behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en in overeenstemming de voorwaarden die het alleen bepaalt, aanbiedingen te doen of tariefkortingen aan te bieden.

Elke aangevangen Abonnementsperiode wordt volledig voldaan.

Tariefherzieningen

Na de aanvangsperiode kan het tarief voor een Abonnement te allen tijde door Yousign naar eigen inzicht worden herzien. De Klant wordt ten minste één (1) maand voor de begindatum van de kennisgevingsperiode in het artikel Termijn via welke geschikte schriftelijke methode dan ook (waaronder e-mail) door Yousign op de hoogte gesteld van deze wijzigingen en de datum waarop het nieuwe tarief wordt toegepast.

Na de inwerkingtreding geldt het nieuwe tarief bij het verlengen van het Abonnement. Als de Klant het nieuwe tarief niet accepteert, dient hij zijn Abonnement in overeenstemming met de voorwaarden in het artikel Termijn te beëindigen. Indien hij hierbij in gebreke blijft, wordt hij geacht het nieuwe tarief te hebben geaccepteerd.

Facturerings- en betaaltermijnen

Tenzij specifiek anders is overeengekomen door de Klant en Yousign, geldt het volgende:

 • De tarieven voor het Applicatiepakket of het API-pakket dienen betaald te worden op de abonnementsdatum en vervolgens op iedere verlengingsdatum.
 • De aankoopprijzen voor de pakketten elektronische handtekeningen, elektronische tijdsstippen en datums en elektronische zegels, naast de archiefzone, dienen betaald te worden op het moment dat de order geplaatst wordt.

De betaalgegevens voor de tarieven van de specifieke Diensten staan vermeld in de Offerte.

Deze bedragen worden in rekening gebracht middels facturen die via een geschikt middel aan de Klant worden verstrekt. Tenzij anders is overeengekomen tussen de Klant en Yousign, dienen deze facturen binnen dertig (30) dagen na het einde van de betreffende maand te zijn voldaan.

Niet-tijdige betalingen en betalingsproblemen

De Klant wordt bij dezen ervan op de hoogte gesteld en accepteert uitdrukkelijk dat iedere te late of niet-tijdige betaling of ieder deel van een bedrag dat niet voldaan is op de betaalvervaldatum, er automatisch toe leidt dat Yousign rente voor te late betalingen in rekening brengt zonder dat hiervoor een kennisgeving verreist is, tegen een percentage van driemaal (3 maal) het officiële rentepercentage, op grond van alle door de klant te betalen bedragen, naast de vaste vergoeding van veertig (40) euro voor invorderingskosten.

Bovendien behoudt Yousign zich het recht voor om - bij het in gebreke blijven bij het betalen van een bedrag op de betaalvervaldatum, waarbij dit bedrag niet voldaan is binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de Klant de via een aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst verzonden formele kennisgeving om dit bedrag te voldoen ontvangen heeft - de Diensten op te schorten en volledige betaling te eisen van alle door de Klant verschuldigde bedragen, onverminderd de bepalingen van het artikel Sancties bij niet-naleving.

Overeenkomst in verband met het bewijs

De Klant erkent uitdrukkelijk en accepteert:

 • dat de via de Website en de IT-apparatuur van Yousign verzamelde gegevens het bewijs vormen van de realisering van de uitgevoerde operaties binnen de reikwijdte van deze overeenkomst,
 • en dat deze gegevens het belangrijkste door de partijen geaccepteerde bewijs vormen, waaronder het bewijs voor de berekening van de aan Yousign te betalen bedragen.

De Klant kan deze gegevens in de Klantzone inzien.

De verplichtingen en waarborgen van de Klant

De Klant stemt ermee in om te voldoen aan de volgende verplichtingen, onverminderd de andere in deze overeenkomst vermelde verplichtingen:

 • De Klant stemt ermee in om Yousign alle voor de uitvoering van de Diensten benodigde documenten, items, gegevens en informatie te verstrekken. Meer in het algemeen stemt de Klant ermee in om actief samen te werken met Yousign, waaronder met zijn daarvoor aangewezen staf, om ervoor te zorgen dat deze overeenkomst naar behoren wordt uitgevoerd en het te informeren over welke moeilijkheden dan ook in verband met de uitvoering. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de Klant om Yousign op de hoogte te brengen van iedere aanval, potentiële bedreiging of poging tot inbreken door derden op het Klantaccount en/of de Gebruikersaccounts.
 • De Klant garandeert Yousign dat alle gegevens en informatie die hij voor de uitvoering van de Diensten verstrekt, waaronder die met betrekking tot de identiteit van de Gebruikers en de Derdenondertekenaars nauwkeurig, actueel en waarheidsgetrouw en op geen enkele manier misleidend is.

  Hij stemt ermee in om bij wijzigingen deze informatie in de Klantzone bij te houden om ervoor te zorgen dat deze altijd aan de bovenstaande criteria voldoet.
 • De Klant stemt ermee in om de Gebruikers van het bestaan van de Website en de Diensten op de hoogte te brengen en om hen welke nuttige informatie dan ook te verstrekken voor een optimaal gebruik van de Diensten en de toegang ertoe te faciliteren.
 • Tijdens zijn gebruik van de Diensten stemt de Klant ermee in om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en geen inbreuk te maken op de rechten van derden of het overheidsbeleid.
 • De Klant draagt als enige de verantwoordelijkheid voor zijn gebruik van de Diensten en voor het gebruik van de Diensten door de Gebruikers zelf. Dienovereenkomstig neemt hij de aansprakelijk op zich voor elk misbruik, elke niet-naleving of elk illegaal gebruik die de Gebruikers van de Diensten kunnen maken, waaronder inbreuken op de geldende wet- en regelgeving.

  Derhalve is uitsluitend de Klant aansprakelijk voor de implementatie van welke procedures dan ook die bestemd zijn om zulke daden te voorkomen of te herstellen.

  Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de rechtsgeldigheid en de geldigheid van de Klantdocumenten waarvoor de Diensten gelden te garanderen. In dit opzicht erkent de Klant uitdrukkelijk en accepteert hij dat Yousign geen kennis heeft van de door de Klant in de Klantzone opgeslagen gegevens en ook niet van de Klantdocumenten en dat het dus ook geen moderatie, selectie, verificatie of inspectie in welke vorm dan ook toepast.

  De Klant is ook als enige aansprakelijk voor welke relatie dan ook tussen hemzelf en de Gebruikers, waaronder welke geschillen dan ook die voortvloeien uit het gebruik van de Diensten.

  In het bijzonder is hij als enige aansprakelijk voor de delegatie van de verleende toestemming en/of handtekeningen aan de Gebruikers aan wie hij elektronische handtekeningen toekent en aan wie hij de taak voor het aanbrengen van de tijdstempel en/of de toevoeging van een elektronische serverzegelhandtekening delegeert.

  Yousign kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke zaken.
 • De Klant is als enige aansprakelijk voor alle relaties tussen hemzelf, de Gebruikers en derden, waaronder de Derdenondertekenaars, ongeacht het Gebruik van de Diensten.

  Bovendien erkent de Klant uitdrukkelijk en accepteert hij dat Yousign geen partij is bij de contracten die met Derdenondertekenaars gesloten zijn en in geen enkele omstandigheid aansprakelijk kan worden geacht voor welke problemen dan ook die voort kunnen vloeien tijdens de opstelling of uitvoering van deze contracten, noch zal het partij zijn bij welke mogelijke geschillen dan ook in verband met deze zaken. In deze zin is de Klant als enige aansprakelijk voor zijn gebruik van het Bewijsbestand bij een mogelijk geschil.
 • De Klant erkent uitdrukkelijk en accepteert dat het zijn verantwoordelijkheid is om de nodige maatregelen te nemen om een back-up te maken voor welke informatie dan ook in zijn Klantzone waarvoor hij dit nodig acht, met zijn eigen middelen. Met inachtneming van de voor de Dienst archivering geldende bepalingen in het artikel De Elektronische Dienst Archiveren wijst Yousign alle aansprakelijkheid van de hand voor een mogelijk verlies van deze informatie en de Klant kan geen schadeloosstelling op deze gronden vorderen.
 • De Klant wordt bij dezen ervan op de hoogte gesteld en accepteert dat voor de implementatie van de Diensten vereist is dat de Gebruikers met internet verbonden zijn en dat de kwaliteit van de Diensten direct afhankelijk is van deze verbinding, waarvoor hij als enige aansprakelijk is.
 • De Klant stemt ermee in om, zowel in zijn eigen naam als in naam van de Gebruikers, geen van zijn rechten en plichten, noch een gedeelte ervan, die uit deze overeenkomst voortvloeien, tegen betaling te leveren, te verhuren, te verlenen, toe te kennen of over te dragen aan welke derde dan ook, zelfs indien deze derde een direct of indirect verband heeft met de Klant of een van de Gebruikers op welke manier dan ook.
 • De Klant zal Yousign vrijwaren tegen alle klachten, vorderingen en/of juridische acties waarmee hij geconfronteerd kan worden uit hoofde van welk in gebreke blijven dan ook door de Klant bij het voldoen aan welke verplichtingen dan ook onder de voorwaarden van deze overeenkomst. Hij stemt ermee in om alle kosten, lasten, uitgaven en/of betaalorders die het als gevolg hiervan kan krijgen, aan Yousign te vergoeden.

De verplichtingen en aansprakelijkheid van Yousign

Onverminderd de overige in dit document vermelde verplichtingen stemt Yousign ermee in om zich aan de volgende verplichtingen te houden:

 • Yousign stemt ermee in om de Diensten naar behoren en in overeenstemming met de geaccepteerde normen en praktijken van de sector te leveren en garandeert bovendien dat de Diensten uitgevoerd worden met een niveau van veiligheid en privacy volgens de eisen van de eIDAS-verordening en meer in het algemeen de op de Website bij de rubriek Certificeringen vermelde normen in overeenstemming met het Certificeringsbeleid.

  De Klant erkent echter uitdrukkelijk en accepteert dat Yousign, met inachtneming van de Diensten bij het Certificeringsbeleid, alleen een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.
 • Yousign stemt ermee in om alleen de informatie, documenten, gegevens en meer in het algemeen alle items te gebruiken die ernaar doorgezonden worden onder de voorwaarden van deze overeenkomst voor de uitvoering van de voormelde overeenkomst. Het stemt ermee in dat het deze items niet in omloop brengt en ook niet deelt met welke derden dan ook, met uitzondering van zijn verwerkers en alleen voor de uitvoering van de Diensten, tenzij de Klant dit uitdrukkelijk verzoekt of heeft goedgekeurd.
 • Yousign verklaart dat het de houder is van een verzekeringspolis waarmee zijn civiele bedrijfsaansprakelijkheid wordt gedekt. Het stemt ermee in om deze verzekeringspolis te behouden voor de duur van deze overeenkomst.
 • Yousign stemt ermee in om regelmatig controles en verificaties uit te voeren om de werking van en de toegang tot de Diensten te controleren. Yousign behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Diensten tijdelijk te onderbreken voor onderhoudsdoeleinden. Evenzo kan Yousign niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke problemen of uitval bij de toegang tot de Diensten die voortvloeien uit omstandigheden die buiten zijn controle liggen of ontstaan vanwege een onderbreking van de telecommunicatienetwerken.
 • Yousign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vertraging dan ook die voortvloeit uit de te late of inaccurate verschaffing van welke informatie en gegevens dan ook door de Klant die vereist zijn voor het gebruik van de Diensten en meer in het algemeen, welke omstandigheden dan ook waarvoor de Klant verantwoordelijk is, en voor welke gebreken of defecten dan ook die niet direct en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Yousign vallen.

  In het bijzonder kan Yousign niet aansprakelijk worden gesteld voor het geval dat de naar de Klant en/of de Derdenondertekenaars verzonden e-mails voor de uitvoering van de Diensten in de spamfolder terechtkomen.
 • In geen enkele omstandigheid stelt Yousign de Klant schadeloos voor welke schade dan ook, ongeacht of dit directe, materiële, bedrijfsmatige, financiële of niet-geldelijke verliezen betreft, die uit de uitvoering van deze overeenkomst kan ontstaan voor welk bedrag dan ook dat hoger is dan de bedragen die door Yousign voor de betreffende doeleinden gefactureerd zijn tijdens de twaalf (12) maanden die vooraf zijn gegaan aan het moment waarop de Klant verlies lijdt. Bovendien kan Yousign alleen aansprakelijk worden gesteld als de Klant binnen één maand na het bovenstaande verlies een klacht heeft ingediend bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.

Sancties bij niet-naleving

Indien de Klant in gebreke blijft bij het voldoen aan de bepalingen van de algemene voorwaarden of, meer in het algemeen, de wet- en regelgeving schendt, dan behoudt Yousign zich het recht voor om:

 • de Diensten van de Klant op te schorten, te wissen of de toegang ertoe te blokkeren wanneer laatstgenoemde met het in gebreke blijven of de inbreuken is begonnen of daaraan heeft deelgenomen,
 • welke video dan ook in verband met het in gebreke blijven of de inbreuken in kwestie geheel of gedeeltelijk te wissen,
 • alle benodigde maatregelen en juridische acties te nemen,
 • indien nodig, de relevante autoriteiten te informeren, met hen samen te werken en hen alle benodigde informatie te verschaffen voor het vaststellen en voorkomen van illegale of onwettige activiteiten.

Indien de Klant in gebreke blijft bij het voldoen aan een essentiële verplichting die voortvloeit uit de algemene voorwaarden, dan behoudt Yousign zich het recht voor om diens toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk te annuleren, en wel dertig (30) dagen na ontvangst door de Klant van een formele kennisgeving om te voldoen onbeantwoord blijft en die verzonden is bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, waarin de intentie om dit beding te gebruiken staat vermeld, onverminderd welke schadeloosstelling dan ook die door de Gebruiker kan worden gevorderd. Dit leidt automatisch tot het wissen van het Klantaccount, onverminderd welke andere mogelijke gevolgen dan ook die voortlvloeien uit de toepassing van deze algemene voorwaarden.

De intellectuele eigendomsrechten van Yousign

Deze algemene voorwaarden verlenen de Klant geen intellectuele eigendomsrechten in welke vorm dan ook met betrekking tot de Website, de Applicatie, de API en meer in het algemeen met betrekking tot de systemen, software, structuren, infrastructuur, gegevensbanken en inhoud in welke vorm dan ook (zoals sjablonen, tekst, afbeeldingen, plaatjes, muziek, logo's, handelsmerken en gegevensbanken) die beheerd worden door Yousign in verband met de verlening van de Diensten.

De Klant heeft slechts een gebruikslicentie voor de voormelde items en alleen voor het gebruik van de Diensten.

Elke demontage, decompilatie, decryptie, extractie, kopie en meer in het algemeen elke verveelvoudiging, weergave, elk in omloop brengen en elk gebruik van deze items, of dit nu geheel of gedeeltelijk gebeurt, zonder toestemming van Yousign is strikt verboden en kan resulteren in een juridische actie.

Vertrouwelijkheid

Yousign en de Klant komen overeen dat de Vertrouwelijke Informatie:

 • strikt vertrouwelijk blijft;
 • alleen intern aan die medewerkers verspreid wordt die deze informatie moeten kennen en aan de auditoren, consultants of externe dienstverleners op wie dezelfde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid van toepassing zijn die in dit document staan vermeld en alleen door deze laatsten worden gebruikt voor de doeleinden in het voorwoord bij deze overeenkomst;
 • niet wordt gebruikt, of dit nu geheel of gedeeltelijk is, voor welk andere doeleinden dan ook die omschreven zijn in deze overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bekendmakende Partij.
 • niet zal worden verspreid en naar verwachting ook niet wordt verspreid, direct of indirect, aan derden en aan andere personen dan die vermeld bij lid (iii) hierboven;
 • niet gekopieerd of verveelvoudigd wordt, of dit nu geheel of gedeeltelijk is, wanneer zulke kopieën, verveelvoudigingen of duplicaten niet voor eigen doeleinden zijn of hiervoor geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door de Verspreidende Partij is gegeven.

Deze verplichting is niet van toepassing op documenten en informatie:

 • die al bekend zijn bij de ontvangende partij;
 • die al openbaar zijn ten tijde van het verstrekken of die al openbaar zijn geworden zonder schending van deze overeenkomst;
 • die al legaal ontvangen zijn van een derde;
 • die volgens gerechtelijke instanties overgelegd moeten worden op grond van wet- en regelgeving of met het oog op het vaststellen van de rechten van een partij in verband met deze overeenkomst.

Na afloop of beëindiging van de Diensten komen Yousign en de Klant eveneens overeen om alle tijdens de uitvoering van deze overeenkomst aan de andere partij verstrekte documenten met de Vertrouwelijke Informatie naar de andere partij terug te sturen en/of te vernietigen en zelf geen kopieën te houden.

Yousign en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat de Vertrouwelijke Informatie eigendom blijft van de partij die dit heeft verspreid en dat deze bekendmaking onder de voorwaarden van deze overeenkomst in geen enkele omstandigheid geïnterpreteerd kan worden als een uitdrukkelijke of stilzwijgende overdracht van welke rechten dan ook op deze informatie aan de ontvangende partij, waaronder intellectuele eigendomsrechten.

Deze verplichting inzake vertrouwelijkheid blijft vijf (5) jaar lang na het einde van de Diensten gelden, ongeacht de gronden daarvoor.

De bescherming van persoonsgegevens

Ten behoeve van dit artikel hebben de begrippen persoonsgegevens, functionaris voor gegevensbescherming, verwerken/verwerking, verwerkingsverantwoordelijke, ontvanger, verwerker en doorgiften dezelfde betekenis als in de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna te noemen: de AVG).

Algemene bepalingen

Yousign en de Klant komen beiden overeen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Franse gegevensbeschermingswet van 6 januari 1978 (hierna te noemen: de Loi Informatique et Libertés) en de AVG.

Yousign implementeert een beleid voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan de kenmerken worden uitgelegd in het document Privacybeleid en waarbij de Klant dringend verzocht wordt om dit document zorgvuldig te lezen.

De verwerking door Yousign in zijn hoedanigheid als verwerker van de Klant

Yousign heeft toestemming om de persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn om de Diensten voor de Klant te verlenen.

De aard van de uitgevoerde operaties in verband met de persoonsgegevens is het verzamelen, verwerken en hosten van de persoonsgegevens van de ondertekenaars van de documenten van de Klant in verband met de verlening van de Diensten.

Het doel van de verwerking is de uitvoering van de Diensten.

De verwerkte persoonsgegevens zijn de gegevens waarmee de ondertekenaars van de documenten van de Klant kunnen worden geïdentificeerd.

De categorieën betrokkenen zijn de klanten en de zakelijke partners van de Klant.

Voor de uitvoering van de Diensten verstrekt de Klant Yousign informatie over de personen (staf en Derdenondertekenaars) die zijn documenten ondertekenen.

De Klant is de verwerkingsverantwoordelijke voor de voormelde persoonsgegevens. De door de Klant verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de Diensten blijven uitsluitend eigendom van en vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

Yousign is uitsluitend betrokken in zijn hoedanigheid van verwerker van de persoonsgegevens.

De verplichtingen van Yousign in zijn hoedanigheid als verwerker

Yousign stemt ermee in om:

 • alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten.
 • de persoonsgegevens volgens de instructies van de Klant zoals vastgelegd te verwerken. Indien Yousign van mening is dat een instructie een schending is van de AVG of welke andere wettelijke bepaling dan ook onder het recht van de Europese Unie of de lidstaten inzake gegevensbescherming, brengt het onmiddellijk de Klant hiervan op de hoogte. Bovendien dient Yousign, als Yousign verplicht is om gegevens aan een derde land of een internationale organisatie door te geven onder het recht van de Europese Unie of het recht van een lidstaat waaraan het moet voldoen, de Klant van deze wettelijke verplichting op de hoogte te brengen voordat de verwerking plaatsvindt, tenzij het betreffende van toepassing zijnde recht het verschaffen van dergelijke informatie vanwege redenen van algemeen belang verbiedt.
 • de vertrouwelijkheid van de in het kader van de verlening van de Diensten verwerkte persoonsgegevens te garanderen.
 • ervoor te zorgen dat alle bevoegde medewerkers voor de verwerking van persoonsgegevens:
  • ermee instemmen om de vertrouwelijkheid ervan te respecteren of onderworpen zijn aan een geschikte wettelijke verplichting inzake vertrouwelijkheid;
  • de benodigde opleiding krijgen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 • standaard rekening te houden met de bescherming van de persoonsgegevens en vanaf de ontwerpfase met betrekking tot alle instrumenten, producten, applicaties of diensten.
 • Uitbesteding: Yousign kan gebruikmaken van de diensten van een andere verwerker (hierna te noemen: de subverwerker) voor de uitvoering van specifieke verwerkingsactiviteiten. In dit geval brengt het de Klant van tevoren schriftelijk op de hoogte van de eventueel geplande toevoeging of vervanging van andere verwerkers. In deze informatie moeten de uitbestede verwerkingsactiviteiten, de identiteit en de contactgegevens van de verwerker en de datums van de verwerkingsovereenkomst duidelijk vermeld staan. De Klant heeft minimaal 30 dagen na ontvangst van deze informatie het recht om bezwaar te maken. Deze uitbesteding mag alleen plaatsvinden als de verwerkingsverantwoordelijke geen bezwaar heeft gemaakt vóór de overeengekomen termijn.
 • De subverwerker dient te voldoen aan de verplichtingen van Yousign namens de Klant en volgens de instructies van de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van Yousign om ervoor te zorgen dat de subverwerker dezelfde adequate garanties verleent voor de implementatie van de geschikte technische en organisatorische methoden om ervoor te zorgen dat de verwerking aan de eisen van de Europese wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming voldoet. Als de subverwerker zijn verplichtingen inzake de gegevensbescherming niet nakomt, dan wordt Yousign geacht volledig aansprakelijk te zijn jegens de klant voor de uitvoering door de andere verwerkers van hun verplichtingen.
 • Het recht van de betrokkene op informatie: Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de betreffende informatie bij het verzamelen van de gegevens te verstrekken aan de betrokkenen op wie de verwerkingsoperaties van toepassing zijn.
 • Het recht van de betrokkene om zijn of haar rechten uit te oefenen: Voor zover mogelijk dient Yousign de Klant te ondersteunen bij diens verplichting om te reageren op verzoeken van betrokkenen die hun rechten willen uitoefenen waaronder het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing en bezwaar, het recht op verwerkingsbeperking, het recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid) en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.

  Wanneer een betrokkene bij Yousign een verzoek indient om zijn of haar rechten uit te oefenen, dient Yousign deze verzoeken onmiddellijk via e-mail door te sturen naar het door de Klant aan Yousign voor dit doel verstrekte e-mailadres.
 • Kennisgeving van inbreuken in verband met persoonsgegevens: Yousign stelt de Klant via e-mail naar het bovenstaande e-mailadres in kennis van alle inbreuken in verband met persoonsgegevens binnen een maximumperiode van achtenveertig (48) uur nadat het hiervan zelf op de hoogte is. Deze kennisgeving wordt voorzien van welke documentatie dan ook die nodig is om de Klant in staat te stellen om de relevante toezichthoudende autoriteit van deze inbreuk in kennis te stellen indien nodig.
 • Bijstand van Yousign om de Klant te helpen bij het voldoen van diens verplichtingen: Indien nodig geeft Yousign de Klant bijstand in verband met de eisen van de toezichthoudende autoriteiten, waaronder de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL – de Franse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens), in verband met de uitvoering van impactstudies in verband met gegevensbescherming en het vooraf raadplegen van de toezichthoudende autoriteit zoals aangegeven in de AVG.
 • Veiligheidsmaatregelen: Yousign stemt ermee in om de volgende veiligheidsmaatregelen te implementeren:
  • de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
  • de middelen waardoor het mogelijk wordt om op permanente basis de privacy, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
  • de middelen waardoor het mogelijk wordt om de beschikbaarheid van de persoonsgegevens en de inzage daarin opnieuw te vestigen binnen de passende tijdsperioden in geval van fysieke of technische incidenten;
  • een procedure voor het testen, analyseren en beoordelen van de effectiviteit van de technische en organisatorische methoden voor het garanderen van de veiligheid van de verwerkingsoperaties.
 • De levenscyclus van de gegevens: Aan het einde van de Diensten stemt Yousign ermee in om, naar keuze van de Klant, alle namens hem verwerkte persoonsgegevens voor de uitvoering van de Diensten te vernietigen of naar de Klant terug te sturen.

  Als deze optie gekozen is, moet het terugsturen van de gegevens worden gevolgd door de vernietiging van alle bestaande kopieën in de IT-systemen van Yousign. Na het vernietigen daarvan dient Yousign hiervan een schriftelijk bewijs te verstrekken.
 • Functionaris voor gegevensbescherming: Yousign verstrekt de Klant de naam en de contactgegevens van zijn functionaris voor gegevensbescherming, als het er een heeft aangesteld overeenkomstig artikel 37 van de AVG.
 • Het register voor categorieën van verwerkingsactiviteiten: Yousign verklaart bij dezen dat het een schriftelijk register bijhoudt van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die namens de Klant worden uitgevoerd, waarin het volgende staat vermeld:
  • de naam en de contactgegevens van de Klant namens welke het opereert, van eventuele verwerkers en, indien van toepassing, van de functionaris voor gegevensbescherming;
  • de categorieën van verwerkingen die namens de Klant worden uitgevoerd;
  • indien van toepassing de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie, waaronder de identificatie van dit derde land of deze internationale organisatie en, in het geval van de doorgiften zoals vermeld in artikel 49, lid 1, tweede alinea van de AVG, passende waarborgen;
  • voor zover mogelijk een algemene beschrijving van de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen waaronder (zoals vereist):
   • de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;
   • de middelen waardoor het mogelijk wordt om op permanente basis de privacy, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
   • de middelen waardoor het mogelijk wordt om de beschikbaarheid van de persoonsgegevens en de inzage daarin opnieuw te vestigen binnen de passende tijdsperioden in geval van fysieke of technische incidenten;
   • een procedure voor het testen, analyseren en beoordelen van de effectiviteit van de technische en organisatorische methoden voor het garanderen van de veiligheid van de verwerking.
 • Documentatie: Yousign verstrekt de Klant de benodigde documentatie om de nakoming van al zijn verplichtingen aan te tonen en de uitvoering van audits, waaronder inspecties, door de Klant of iedere andere door hem aangewezen auditor mogelijk te maken en om aan deze audits bij te dragen.

  Tijdens deze audits is de Klant of de door hem aangewezen auditor niet bevoegd om inzage te hebben in de bedrijfsgeheimen en de strategische informatie van Yousign of welke informatie dan ook waarvan Yousign gehouden is om deze strikt vertrouwelijk te houden. Yousign kan bezwaar maken tegen elke inspectie of verificatiemaatregel door de Klant of de door hem aangewezen auditor als deze hierdoor inzage kan krijgen in zulke data of informatie, zonder dat de Klant de mogelijkheid heeft om welke klacht dan ook in te dienen of welke vordering dan ook in te stellen op deze gronden. In ieder geval zorgt de Klant ervoor dat de auditor en meer in het algemeen de staf die de voormelde audit uitvoert, onderworpen zijn aan passende verplichtingen inzake vertrouwelijkheid.

De verplichtingen van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke jegens Yousign

De Klant dient te voldoen aan de verplichtingen die op hem rusten in de zin van de AVG, waaronder de verplichting om, op het moment dat de persoonsgegevens worden verzameld, de betrokkenen van de verwerkingsoperaties over de handhaving van het register van uitgevoerde verwerkingsactiviteiten te informeren en meer in het algemeen naleving van de beginselen van de AVG.

De Klant stemt er verder mee in om:

 • de verwerker de bij de verwerkingskenmerken vermelde gegevens te verschaffen;
 • een schriftelijke registratie bij te houden van alle instructies voor de verwerking van de gegevens door Yousign;
 • ervoor te zorgen dat Yousign aan alle verplichtingen uit de AVG kan voldoen, zowel voor als tijdens de verwerking;
 • toezicht te houden op de verwerking, zoals door middel van de uitvoering van audits en inspecties inzake Yousign, in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden.

Sociale zekerheid

Yousign verklaart dat het voldoet aan de geldende wet- en regelgeving inzake belastingen en sociale zekerheid, dat het de betalingen voor de premies voor de sociale zekerheid tijdig voldoet en dat het in de positie is om, op verzoek van de Klant, bewijs te leveren voor de naleving van de diverse verplichtingen op dit gebied. Op verzoek van de Klant stemt Yousign ermee in om hem, zo vaak als nodig, de volgende documenten te verstrekken tot het einde van de uitvoering van de Diensten:

 • Een identiteitscertificaat dat als bewijs dient voor de inschrijving in het beroepenregister of een uittreksel uit het Handelsregister dat niet ouder is dan drie (3) maanden (het zogenoemde K- of K-bis-uittreksel) of het equivalent ervan uit een ander land.
 • Het bewijs van de indiening van aangiften voor de sociale zekerheid die uitgegeven zijn door de autoriteit inzake sociale zekerheid waaraan Yousign zijn premies inzake sociale zekerheid betaalt.
 • Een verklaring waarop bevestigd wordt dat op de datum van het voormelde document, Yousign verklaart dat het alle verplichte belastingaangiften bij de belastingautoriteiten heeft ingediend en dat het werk door werknemers uitgevoerd wordt die legaal in dienst zijn overeenkomstig het Franse wetboek van arbeid (Code du travail).

Uitbesteding

De Klant verklaart bij dezen dat hij op de hoogte is en dat hij accepteert dat Yousign zich het recht voorbehoudt om verwerkers te gebruiken voor de bijbehorende diensten die nodig zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder de voorwaarden van deze overeenkomst, met inachtneming van de bepalingen voor het inzetten van verwerkers voor het uitvoeren van specifieke verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens zoals vermeld in het artikel De bescherming van persoonsgegevens.

In het bijzonder erkent de Klant uitdrukkelijk en accepteert hij dat de Dienst elektronisch archiveren uitgevoerd wordt door de Derdenarchiveerder.

Yousign stemt ermee in om zijn verwerkers te verplichten dezelfde contractuele verplichtingen na te leven die het zelf heeft op grond van de voorwaarden van deze overeenkomst.

Overmacht

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1218 van het Franse burgerlijke wetboek (Code civil) kunnen noch de Klant noch Yousign aansprakelijk worden geacht voor het in gebreke blijven bij de nakoming van hun contractuele verplichtingen als dit in gebreke blijven te wijten is aan een gebeurtenis die buiten hun controle plaatsvindt en een geval van overmacht is.

De term overmacht verwijst naar het plaatsvinden van een gebeurtenis die onvoorzienbaar en onvermijdelijk is en buiten de controle van de Partijen ligt en als zodanig geïnterpreteerd wordt door het Franse recht en de Franse gerechten. Dit omvat onder meer het volgende: stakingen, terroristische activiteiten, rellen, opstanden, oorlogen, overheidsacties, natuurrampen of het in gebreken blijven van een derde telecommunicatieprovider.

De partij die verhinderd wordt in de nakoming van zijn verplichtingen, dient de andere partij hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en daarbij de aard van de overmacht te vermelden. Yousign en de Klant overleggen dan om samen de meest passende middelen voor het verlichten of, indien mogelijk, het voorkomen van de gevolgen van de gebeurtenis of gebeurtenissen die de overmacht veroorzaken, te bepalen.

Als de overmachtsgebeurtenissen langer dan één (1) maand duren, kan iedere partij de Diensten met onmiddellijke ingang rechtmatig beëindigen zonder dat er juridische formaliteiten vereist zijn en zonder kennisgeving en zonder recht op welke vergoeding dan ook, door een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst te zenden.

Indien de getroffen partij na een geval van overmacht verhinderd wordt om slechts een deel van zijn contractuele verplichtingen na te komen, blijft zij aansprakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen waarvoor de overmacht niet geldt en, indien mogelijk, haar betaalverplichtingen.

Na het einde van de overmachtsomstandigheden moet de partij die verhinderd is bij de nakoming van haar verplichtingen onmiddellijk de andere Partij hiervan op de hoogte stellen en de uitvoering van de betreffende verplichtingen binnen een redelijke periode hervatten.

De gevolgen van het einde van de Diensten en de omkeerbaarheid

Het einde van de Diensten, ongeacht de gronden daarvoor, leidt automatisch tot de opheffing van het Klantaccount en de Gebruikersaccounts. De Klant dient al het gebruik van de Diensten te staken en alle programma's en documenten in verband met de Diensten naar Yousign terug te sturen.

Het einde van de Diensten heeft geen invloed op de bepalingen van deze overeenkomst, die van kracht blijven:

 • De Dienst archiveren blijft geleverd worden tot het einde van de Archiveringsperiode overeenkomstig de bepalingen in het artikel De dienst elektronisch archiveren.
 • Het Bewijsbestand blijft opgeslagen bij de Derdenarchiveerder tot het einde van de periode van tien (10) jaar zoals vermeld in het artikel De dienst elektronische handtekeningen.

De Klant kan te allen tijde een verzoek bij Yousign indienen om toegang te krijgen tot de gearchiveerde Klantdocumenten en de Bewijsbestanden. Yousign stuurt dit verzoek door naar de Derdenarchiveerder die direct contact met de klant zal opnemen.

Aan het einde van de Diensten is het, ongeacht de gronden hiervoor, de verantwoordelijkheid van de Klant om al zijn in de Klantzone opgeslagen gegevens te herstellen.

Op verzoek van de Klant kan Yousign al deze gegevens in een standaardformaat terugsturen die zonder moeilijkheden leesbaar is in een soortgelijke omgeving.

Voor deze omkeerbaarheidsdienst wordt binnen een maximumperiode van drie (3) maanden na het verzoek van de Klant, een door Yousign uitgegeven offerte opgesteld. Yousign stemt ermee in om de betreffende diensten binnen drie (3) maanden na de acceptatie door de Klant van de bovenstaande offerte uit te voeren.

De Klant stemt ermee in om actief met Yousign samen te werken om het herstel van de gegevens en informatie te vergemakkelijken.

De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Yousign niet gehouden is aan zijn verplichting om de omkeerbaarheid van de voormelde gegevens af te handelen zolang de Klant niet alle door Yousign uitgegeven facturen voor de verlening van de Diensten betaald heeft.

Yousign stemt ermee in om binnen drie (3) maanden na het einde van de Diensten op elk verzoek voor bijstand van de Klant te reageren. Yousign vernietigt ook de voormelde gegevens en informatie en bewaart geen kopieën hiervan.

Commerciële referenties

Tenzij dit uitdrukkelijk vermeld staat in de Offerte of hiervan aan Yousign kennis is gegeven via welke geschikte schriftelijke methode dan ook, geeft de Klant Yousign toestemming om diens naam, handelsmerk en logo voor commerciële referenties in welke vorm dan ook en op welk medium dan ook te gebruiken voor de duur van de Diensten en voor een periode van drie (3) jaar daarna.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden is het Franse recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden dus volgens dit recht geïnterpreteerd en toegepast.

Voor elk geschil dat voortvloeit in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering ervan zijn uitsluitend de gerechten van Caen (Frankrijk) bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.